LADEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Definities

Jody van Seggelen, gevestigd in Den Haag, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de fotografe en de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant.

Algemeen

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. De fotografe heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

De auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van de fotografe. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.

De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoonnummer etc. openbaar maken. De fotografe zal alle gegevens vertrouwelijk behandelen.

Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

De fotografe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een fotoshoot op locatie.

De fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

Er wordt door de fotografe uiterst zorgvuldig omgegeven met de gemaakte foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van bestanden in geval van een crash.

De fotografe is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een fotoshoot, anders dan een bruidsreportage, wordt bij slechte weersverwachtingen de fotoshoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar zelf verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de fotoshoot plaats kan vinden.

In geval door de klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

Tarieven

Bij het boeken van de fotoshoot zijn de tarieven van toepassing op de op dat moment gehanteerde prijzen. De fotografe heeft het recht vergoedingen op enig moment wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, dan wel niet jaarlijks, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

Alle shoots zijn inclusief btw en reiskosten binnen straal van 10 kilometer vanuit Den Haag (2548). Daarbuiten bedragen de reiskosten €0,25 per gereden kilometer.

Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen en een fotoalbum, worden aan de klant doorberekend.

Betaling

De fotoshoot dient dient binnen 14 dagen, uiterlijk op de dag van de fotoshoot, door de klant te zijn. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijden of na de fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de fotoshoot door de fotograaf aan de klant gecommuniceerd.

Loopt de uitvoering van de opdracht door toedoen van de klant vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.

Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk doch binnen 10 werkdagen na ontvangst van de foto’s schriftelijk en gemotiveerd aan de fotografe worden medegedeeld. Vervolgens wordt er bekeken hoe deze klacht kan worden opgelost en in hoeverre er een financiële tegemoetkoming of er een herhaling van de fotoschoot een mogelijkheid is. De Fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van de fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden (zoals social media, website etc.). Wil de klant een specifieke foto niet online hebben, dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan dient dit bij het boeken van de fotoshoot bekend gemaakt te worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij een publicatie in een (online) magazine wordt aan de klant toestemming gevraagd.

Bewerking

Er worden geen ongeselecteerde of onbewerkte/originele RAW-foto’s geleverd.

Binnen twee dagen na de fotoshoot ontvangt de klant een preview. Alle andere bewerkte foto’s (JPEG, hoge en webresolutie) worden binnen twee weken via een online platform naar de klant opgestuurd. In het geval van een bruiloft ontvangt het bruidspaar de foto's binnen 6 weken. De klant zal de foto’s in zowel kleur als zwart/wit ontvangen. De fotografe maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. De klant verklaart bekend te zijn met de stijl van de fotografe.

Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Aanvullende wensen van de klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd. Foto’s worden digitaal verzonden. Indien gewenst kan opdrachtgever ook een album aanschaffen.

Fotoalbums

De fotografe maakt de selectie en opmaak van een album zonder inmenging van de klant. Er zullen twee feedbackrondes plaatsvinden om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Wijzigingen omvatten het verwijderen van twee aangesloten pagina’s of het vervangen van individuele foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk. Deze wijzigingen dienen binnen 14 dagen na het aanleveren van het concept aan de fotografe worden doorgegeven. Bij geen reactie gaat de fotografe er van uit dat de klant akkoord is. Indien een fotoalbum door de fotografe als geschenk aan de klant wordt gegeven, zullen er geen feedbackrondes zijn.

Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen product en materiaal en wordt tijdig aan de klant doorgegeven.

Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij de fotografe, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de bestelling te annuleren.

Annulering

Annulering door de klant voor een fotoshoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande fotoshoot. In geval van annulering van de opdracht door de klant om welke reden dan ook binnen 7 dagen voor de afgesproken datum van de fotoshoot, heeft de fotografe het recht op 20% van de overeengekomen vergoeding in verband met misgelopen inkomsten.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden, worden afgezegd door de fotografe of klant. Er kan ook worden gekozen voor een andere binnenlocatie. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besproken en besloten.

Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient bij de foto de naam van de fotografe vermeldt te worden en de fotograaf te worden getagd. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.

Wanneer beeldopnamen worden gemaakt tijdens een fotoshoot door de klant, dient dit kenbaar te worden gemaakt aan de fotografe en is uitdrukkelijke toestemming nodig. Ook is het verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via Instagram Stories wanneer de fotografe in het bericht wordt getagd.

Overmacht

Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte, ongevallen, brand e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. In dat geval kan heeft de fotografe het recht om haar werkzaamheden te verplaatsen of te annuleren. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval de fotoshoot niet verzet kan worden.