Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarde van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definities
Jody van Seggelen Fotografie, gevestigd te (2548 NG) Den Haag met inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81288603, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de fotografe en de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant.

Gegevens fotografe
Website: www.jodyvanseggelen.nl
Telefoon: 06-17709892
KvK: 81288603
BTW: NL003558007B38

Algemeen
De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. De fotografe heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van de fotografe. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram-filters. De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoonnummer etc. openbaar maken. De fotografe zal alle gegevens vertrouwelijk behandelen.

Tarieven
Bij het boeken van de fotoshoot zijn de tarieven van toepassing op de op dat moment gehanteerde prijzen. De fotografe heeft het recht vergoedingen op enig moment wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, dan wel niet jaarlijks, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Alle pakketprijzen zijn inclusief btw en reiskosten binnen straal van 10 kilometer vanuit Den Haag (2548). Daarbuiten bedragen de reiskosten €0,35 per gereden kilometer. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals parkeerkosten, locatiehuur, inzet van extra personen en een fotoalbum, worden aan de klant doorberekend.

Betaling
De factuur dient binnen 14 dagen, uiterlijk 14 dagen na het plaatsvinden van de fotoshoot, door de klant te zijn betaald. De foto’s worden niet geleverd indien de betaling niet volledig is voldaan. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 5% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na de fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de fotoshoot door de fotograaf aan de klant gecommuniceerd. Loopt de uitvoering van de opdracht door toedoen van de klant vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.

Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn de foto’s in hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig of indien anders overeengekomen. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Nadat klant akkoord heeft gegeven en de factuur is betaald, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende fotoshoot/reportage definitief gereserveerd.

Locaties
Voor fotografie op locatie is klant zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Fotografe denkt uiteraard graag mee en kan adviseren.

Commerciële en zakelijke doeleinden
De klant kan bij de aanvraag van de fotoshoot toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotionele doeleinden geven (zie auteursrecht). Wil de klant een specifieke foto niet online hebben, dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan dient dit bij het boeken van de fotoshoot bekend gemaakt te worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij een publicatie in een (online) magazine wordt aan de klant toestemming gevraagd.

Levering fotomateriaal
Binnen twee werkdagen na de fotoshoot/reportage ontvangt de klant een preview in webresolutie. Alle andere bewerkte foto’s (JPEG, hoge en webresolutie) worden binnen drie weken via een online platform naar de klant opgestuurd. De klant zal de foto’s in zowel kleur als zwart/wit ontvangen. De fotografe maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden en er is geen inzage in de bestanden mogelijk. Hierin heeft de klant geen inspraak. De klant verklaart bekend te zijn met de stijl van de fotografe. Er worden geen ongeselecteerde of onbewerkte/originele RAW-bestanden geleverd.

Foto’s en gebruik
De fotografe mag naar eigen, creatieve inzicht de foto’s maken. De klant mag de foto’s voor privédoeleinden online en offline gebruiken. De foto’s mogen op social media worden gedeeld (zie naamsvermelding).
Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf (zie auteursrecht). Aanvullende wensen van de klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd. Foto’s worden digitaal verzonden. Indien gewenst kan opdrachtgever ook fotoprints of een album aanschaffen.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient bij de foto de naam van de fotografe vermeldt te worden en de fotografe te worden getagd. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen. Wanneer beeldopnamen worden gemaakt tijdens een fotoshoot door de klant, dient dit kenbaar te worden gemaakt aan de fotografe en is uitdrukkelijke toestemming nodig. Ook is het verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via Instagram Stories wanneer de fotografe in het bericht wordt getagd.

Auteursrecht
Fotografe blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotografe. Het is niet toegestaan foto’s van de fotografe, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen of voor andere doeleinden te gebruiken. Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële en non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor toestemming door fotografe is gegeven. Het is tevens niet toegestaan om foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotografe. De klant kan bij de aanvraag van de fotoshoot/reportage toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotionele doeleinden geven. Zoals, maar niet beperkt tot, blog, portfolio, social media, flyers, exposities en wedstrijden. Indien de klant geen toestemming geeft, zal de fotografe deze foto’s niet gebruiken. Fotografe zal geen foto’s zonder overleg en toestemming online plaatsen.

Bewaren bestanden
Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door fotografe sowieso twee maanden na aanleveren van de foto’s bewaard, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van bestanden om welke reden dan ook.
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Zie voor meer informatie de privacyverklaring die terug is te vinden op de www.jodyvanseggelen.nl.

Fotoalbums
De fotografe maakt de selectie en opmaak van een album zonder inmenging van de klant. Er zullen twee feedbackrondes plaatsvinden om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Wijzigingen omvatten het verwijderen van twee aangesloten pagina’s of het vervangen van individuele foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk. Deze wijzigingen dienen binnen 30 dagen na het aanleveren van het concept aan de fotografe worden doorgegeven. Bij geen reactie gaat de fotografe er van uit dat de klant akkoord is. Indien een fotoalbum door de fotografe als geschenk aan de klant wordt gegeven (mini-album pakket), zullen er geen feedbackrondes zijn. Voor het maken van albums op verzoek van de klant worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
De prijzen zoals in de offerte zijn genoemd, zijn tot drie maanden na de aanlevering van de reportage geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de leverancier en daardoor dus ook bij fotografe.
De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen product en materiaal en wordt tijdig aan de klant doorgegeven. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij de fotografe, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de bestelling te annuleren.

Producten
Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij fotografe. Echter levert dit geen garantie, aangezien fotografe afhankelijk is van derde partijen. Schade aan producten dient binnen twee dagen na ontvangt kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt het recht op een nieuw product.
Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave van het beeldscherm en klant heeft geen recht op een nieuw product, terugstorten van betaling of andere vergoeding. De fotoproducten worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de bestelling te annuleren.
Indien klant zelf producten besteld met de door fotografe aangeleverde foto’s is fotografe niet verantwoordelijk voor het eindproduct.

Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De fotografe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een fotoshoot op locatie. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd. Er wordt door de fotografe uiterst zorgvuldig omgegaan met de gemaakte foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van bestanden om welke reden dan ook. De fotografe is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een fotoshoot, anders dan een bruidsreportage, wordt bij slechte weersverwachtingen de fotoshoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar zelf verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de fotoshoot plaats kan vinden. In geval dat door de klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

Technische problemen
Fotografe zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zo veel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment.  Bij technische problemen is fotografe niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht bij bijvoorbeeld externe oorzaken is iedere aansprakelijkheid van fotografe uitgesloten (zie overmacht).

Overmacht
Het kan voorkomen dat een fotoshoot/reportage door overmacht (ziekte, ongevallen, brand e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. In dat geval heeft de fotografe het recht om haar werkzaamheden te verplaatsen of te annuleren. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval de fotoshoot/reportage niet verzet kan worden.
Bij diefstal of onverwachts technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera, geheugenkaarten of ongeval, zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotografe voor dergelijk onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is fotografe niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen of planfouten, waardoor zij fotomomenten mist.

Annulering en/of ziekte
Annulering door de klant voor een fotoshoot is enkel per e-mail mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande fotoshoot. In geval van annulering van de opdracht door de klant om welke reden dan ook binnen 7 dagen voor de afgesproken datum van de fotoshoot, heeft de fotografe het recht op 20% van de overeengekomen vergoeding in verband met misgelopen inkomsten. Bij annulering binnen 48 uur is dit 50%. In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden, worden afgezegd/verplaatst door de fotografe of klant. Er kan ook worden gekozen voor een andere binnenlocatie. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besproken en besloten.
Bij annulering bij overmacht door fotografe wordt klant z.s.m. op de hoogte gesteld en regelt een back-up fotograaf en het bestaande contract loopt verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter beschikt fotografe over een goed netwerk die voor vervanging zorg kan dragen.
In het geval van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotografe beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van een vervanging indien gewenst.

Privacy en persoonsgegevens
Fotografe zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, de overeenkomst & persoonsgegevens wordt indien nodig enkel gedeeld met een vervangende fotograaf. Indien klant een product bestelt kan fotografe er voor kiezen deze rechtstreeks bij de klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de klant worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.
In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de naam van de klant wordt gezocht.  

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 werkdagen na ontvangst van de foto’s, schriftelijk en gemotiveerd aan de fotografe worden medegedeeld. Vervolgens wordt er bekeken hoe deze klacht kan worden opgelost en in hoeverre er een financiële tegemoetkoming of een herhaling van de fotoschoot een mogelijkheid is. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Disclaimer
Fotografe is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Fotografe geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door fotografe.

×